Tốt nghiệp – Đào tạo – Cao Đẳng Lý Tự Trọng

TỐT NGHIỆP

  • Danh sách và Quyết định về việc công nhận đủ điều kiện tốt nghiệp cao đẳng, hệ chính quy cho sinh viên khoá 18LTCĐ đợt xét tháng 02/2020: Tại đây
  • Danh sách và Quyết định về việc công nhận đủ điều kiện tốt nghiệp cao đẳng, hệ chính quy cho sinh viên các khoá cũ trả nợ học phần tháng 3.2020: Tại đây
  • Quyết định Công nhận đủ điều kiện tốt nghiệp sinh viên khoá 18C2 (B) và sinh viên các khoá cũ trả nợ môn học  đợt xét tháng 10/2020: Tại đây
  • Danh sách sinh viên đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp cao đẳng, hệ chính quy đợt xét tháng 10/2020: Tại đây
  • Danh sách và Quyết định về việc công nhận đủ điều kiện tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp, Trung cấp nghề, Cao đẳng nghề, Trung cấp hệ chính quy cho sinh viên khoá cũ thi lại, kỳ thi tháng 5/2020 và xét tháng 07/2020 diện trả nợ môn học: Tại đây
  • Quyết định Công nhận đủ điều kiện tốt nghiệp của sinh viên khoá 18C1 và sinh viên các khoá cũ trả nợ môn học đợt xét tháng 01/2021: Tại đây
  • Danh sách sinh viên đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp đợt xét 01/2021: Tại đây
  • Danh sách và Quyết định công nhận đủ điều kiện tốt nghiệp sinh viên khoá 19C2 (A) và sinh viên các khoá cũ trả nợ môn học đợt xét tháng 5/2021: Tại đây