Chuẩn đầu ra – Đào tạo – Cao Đẳng Lý Tự Trọng

CHUẨN ĐẦU RA

  • Báo cáo 3 công khai năm học 2020 – 2021: Tại đây
  • Chuẩn đầu ra năm học 2020 – 2021 trình độ Cao đẳng: Tại đây
  • Chuẩn đầu ra năm học 2019 – 2020 trình độ Cao đẳng: Tại đây
  • Chuẩn đầu ra năm học 2019 – 2020 trình độ Trung cấp: Tại đây
  • Chuẩn đầu ra năm học 2018 – 2019 trình độ Cao đẳng: Tại đây
  • Chuẩn đầu ra năm học 2018 – 2019 trình độ Trung cấp: Tại đây
  • Chuẩn đầu ra năm học 2017 – 2018 trình độ Cao đẳng: Tại đây
  • Chuẩn đầu ra năm học 2017 – 2018 trình độ Trung cấp: Tại đây